Úvod Print E-mail
V rámci štúdia na Drevárskej fakulte Technickej Univerzity vo Zvo­lene, je možné sa špecializovať na určitú oblasť spracovania dreva ako sa aj štúdiom doprofilovať špeciálnym zameraním. Jednou z možností je aj odborné zameranie "Hudobné nástroje", ktoré gestoruje doc. RNDr. Anna Danihelová, PhD. Súčasťou tohto zamerania je novovytvorené Pracovisko fyzikálnej a hudobnej akustiky, v ktorom sa študenti a učitelia realizujú čo sa týka praktických cvičení (napr. výroba hudobných nástrojov alebo ich súčastí) ako aj teoretických cvičení (experimentálne merania, súťaže ŠVOČ, záverečné práce). Každoročne organizujeme medzinárodnú konferenciu Materiál - Akustika - Priestor (MAP), kde si vymieňame vzácne skúsenosti s kolegami z iných pracovísk.

V súčasnosti už dobehol starý systém štúdia na TU vo Zvolene a postupne sa prechádza na nový troj­stupňový systém vysokoškolského štúdia (bakalár - inžinier - doktor), ktorý započal školským rokom 2005/06. Podľa nového systému štúdia bude zameranie Hudobné nástroje fungovať i naďalej, výuka našich predmetov prebieha pod inými študijnými programami na Drevárskej fakulte. Po ukončení inži­nierskeho štúdia je možné pokračovať v začatej práci v doktorandskom t.j. v treťom stupni vysoko­školského štúdia v externej alebo internej forme na Pracovisku fyzikálnej a hudobnej akustiky.

Novým záujemcom o štúdium v odbornom zameraní "Hudobné nástroje (Materiál-Akustika-Priestor)" na Drevárskej fakulte Technickej uni­verzity vo Zvolene, odporúčame podávať prihlášky do 1. ročníka na bakalárske štúdium z výberu "Študijného odboru 5.2.42 Drevárstvo " (Je možné pri štúdiu aj iných odborných zameraní si vyberať z voliteľných predmetov v ponuke odborného zamerania Hudobné nástroje).

Počas štúdia vo vybranom drevárskom štúdijnom programe bude možné si vybrať z povinne voliteľných alebo voliteľných predmetov, prostredníctvom ktorého budete prepojení a usmer­ňovaní v rámci orientácie  zamerania Hudobné nástroje. Samozrejme počas bakalárskeho trojročného štúdia je možná korektná spolupráca s Pracoviskom fyzikálnej a hudobnej akustiky, a tým aj praktická realizácia vašej tvorivej činnosti v tomto odbore, ako napr. vypracovanie úspešných ŠVOČ a bakalárskych prác . V 4. a 5. ročníku počas inžinierského štúdia inžinierskeho odboru sa stávate plnoplatnými členmi nášho pracoviska a môžete riešiť diplomové práce na danú tému v oblasti hudobných nástrojov či priestoro­vej akustiky.

Viac info >>

 
© Martin Čulík - Acoustics.sk 2015 / info [zavináč] acoustics.sk / All rights reserved