Home arrow Študenti arrow ŠVOČ 2011
ŠVOČ 2011 Print E-mail
ŠVOČ 2011 - prezentácia prác na medzinárodnej konferencii Študentskej vedeckej a odbornej činnosti na Drevárskej a Ekologickej fakulte TU vo Zvolene.

1) ŠVOČ 2011: František Gašpar a Dominik Mošoň: Idiofóny a návrh fackovacieho panáka, ako samozvučného hudobného nástroja. Technická univerzita Zvolen - Drevárska fakulta.
Vedúci práce: Ing. Martin Čulík, PhD.

Abstrakt
Práca prináša stručný popis o idiofonickom hudobnom nástroji, ktorý slúži ako odreagovanie v stresujúcich podmienkach. Idiofón  je hudobný nástroj, ktorý vydáva tóny a zvuky chvením seba samého, chvením membrány, struny alebo vzduchového stĺpca. Väčšina bicích nástrojov, ktoré nemajú membránu, patrí práve do tejto skupiny hudobných nástrojov. Táto skupina nástrojov je veľmi stará, hrali na ne ľudia už v praveku. Pre udanie hudobného rytmu sa aj dnes používajú vo všetkých svetových kultúrach. Taktiež nazývame tieto nástroje samozvučnými.


2) ŠVOČ 2011: Samuel Hríbik: Fujara Trombita. Technická univerzita Zvolen - Drevárska fakulta.
Vedúci práce: Ing. Martin Čulík, PhD.

Abstrakt
Fujara trombita je najväčším ľudovým hudobným nástrojom Slovenska. V minulosti slúžila na komunikáciu medzi jednotlivými salašmi. Výroba tohto nástroja bola v minulosti relatívne obtiažna a zdĺhavá. Zrejme aj preto sa tento nástroj na istý čas dostal do zabudnutia. V poslednej dobe však ľudové hudobné nástroje zažívajú renesanciu aj v radoch širokej verejnosti. Popri Detvianskej fujare, sa fujara trombita dostáva do pozície  charakteristického hudobného nástroja slovenského ľudu. Prostredníctvom trombity chceme upozorniť na bohatstvo slovenského ľudového inštrumentára. Našim zámerom bolo vytvorenie akusticky kvalitnej trombity z prírodného materiálu – dreva, za pomoci modernejšej metódy výroby. Chceli sme nadviazať na tradíciu avšak vylepšiť vlastnosti tohto nástroja použitím modernejších postupov.


3) ŠVOČ 2011: Tomáš Gergeľ: Sídliskový hluk ako environmentálny faktor. Technická univerzita Zvolen - Fakulta ekológie a enviromentalistiky.
Školiteľ: Mgr. Miroslav Němec, PhD.

3. miesto na 8. ročníku Študentskej vedeckej konferencie Fakulty ekológie a environmentalistiky

Abstrakt
Práca prináša a systematizuje najnovšie poznatky z oblasti merania a objektivizácie hluku vo vonkajšom mimopracovnom prostredí v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky. Hlavná časť práce je zameraná na meranie fyzikálnych charakteristík hluku, určenie hlavných zdrojov hluku a následné vyhodnotenie výsledkov meraní. Všetky merania sú uskutočnené s využitím najnovšej techniky v oblasti analýzy hlukovej expozície. Každodenne sú obyvatelia vystavení hlukovej expozícii v panelákovej zástavbe v mestách. Hluková záťaž obyvateľov narastaná a má nepriaznivý vplyv na zdravie človeka. V príspevku poukazujeme na vyťaženosť pozemnej komunikácie pred jednotlivými stanovišťami, ktoré boli vybrané v danej lokalite i na vhodné protihlukové opatrenia. Analýza pri rešpektovaní príslušných noriem, zákonov a všeobecných odporúčaní objektívne popisuje danú situáciu vo vybranej lokalite a podáva informácie s dostatočnou výpovednou hodnotou.


4) ŠVOČ 2011: Zuzana Blahová: Hluk ako environmentálny faktor v kúpeľoch. Technická univerzita Zvolen - Fakulta ekológie a enviromentalistiky.
Školiteľ: Mgr. Miroslav Němec, PhD.

Abstrakt
Práca sa zaoberá meraním hluku, následným porovnaním nameraných hodnôt s platnou legislatívou Slovenskej republiky a vyhodnocovaním návrhov, ktoré by znížili úroveň hluku vo vonkajšom mimopracovnom prostredí alebo jeho dopad na pacientov. Sú v nej popísané vlastnosti hluku, vysvetľuje základné pojmy a taktiež aj možné nebezpečenstvá pre ľudí vystavených hlukovému pôsobeniu. Rieši vybrané environmentálne aspekty hluku vo vybranej lokalite. Všetky merania boli uskutočnené vo vonkajších kúpeľných priestoroch s využitím najnovšej techniky pre vypracovanie analýzy hlukovej expozície. Porovnaním nameraných hodnôt s prípustnými hodnotami boli navrhnuté najvhodnejšie protihlukové opatrenia.

 
© Martin Čulík - Acoustics.sk 2015 / info [zavináč] acoustics.sk / All rights reserved