Home arrow Pracovisko
Pracovisko fyzikálnej a hudobnej akustiky Print E-mail

Anna Danihelová
KPO, Drevárska fakulta
(Pracovisko fyzikálnej a hudobnej akustiky)
T.G.Masaryka 24
TU Zvolen
SK-960 53 ZVOLEN

Contact us

Drevárska fakulta Technickej univerzity vo Zvolene
odborné zameranie " Hudobné nástroje  (Materiál - Akustika - Priestor)"

V rámci štúdia na Drevárskej fakulte Technickej Univerzity vo Zvo­lene, je možné sa špecializovať na určitú oblasť spracovania dreva a aj sa doprofilovať vo vybranom študijnom odbore. Jednou z možností profilácie je aj odborné zameranie "Hudobné nástroje", ktorú gestoruje doc. RNDr. Anna Danihelová, PhD. Súčasťou tohto zamerania je novovytvorené Pracovisko fyzikálnej a hudobnej akustiky, v ktorom sa študenti a učitelia realizujú čo sa týka praktických cvičení (napr. výroba hudobných nástrojov) ako aj teroretických cvičení (experimentálne merania).

Bakalári, diplomanti a doktorandi zamerania "Hudobné nástroje (Materiál-Akustika-Priestor)" pracujú na zaujímavých témach, ktoré vyplynuli z požiadaviek praxe. Predmetom výskumu je štúdium charakteristík dreva použitého na výrobu struno­vých hudobných nástrojov a spôsoby ladenia vrchnej a spodnej dosky huslí ešte pred kompletizáciou husľového korpusu. Hudobné nástroje si nemožno predstaviť bez povrchovej úpravy, ktorá ovplyvňuje vlastnosti materiálu a vplýva do určitej miery na tónovú kvalitu finálneho hudobného nástroja. Preto je cieľom nášho výskumu v najbližšom období sledovať ladenie husľových dosák vo vzťahu k vlastnos­tiam husliarskych lakov. Keďže podľa názorov starých skúsených majstrov husliarov je na výrobu kva­litného nástroja najvhodnejšie drevo niekoľko rokov prirodzene sušené, zaoberáme sa aj štúdiom vplyvu stárnutia dreva na jeho charakteristiky.

Človek sa pohybuje v určitom priestore, v ktorom vníma vyniknuté frekvencie hovoreného, spievaného slova alebo zvuku hudobných nástrojov. Je podnetné zaoberať sa riešením tvaru priestoru, v ktorom vyžarované frekvencie zvuku vnímame. Dôležitým faktorom akustických kvalít priestorov sú architek­tonické detaily, ktoré je možné pomocou virtuálnych modelov upravovať a tak zistiť ich dosah na cel­kové akustické parametre priestoru. Preto boli na našom pracovisku riešené aj diplomové práce za­oberajúce sa problémom priestorovej akustiky.

Výsledkom tvorivej práce kolektívu sú napr. kompletne zostavené husle Stradivariho typu, prípadne folkové akustické gitary typu Dreadnought. Okrem iného sú výsledkom praktických cvičení počas štúdia zame­rania aj iné netradičné hudobné nástroje.

Finálne upravené husle boli na ukážku hodnotené, pomocou najnovšieho systému snímania vibračných módov pomocou pulzného laseru ESPI Q-600 (metóda - Spectle interferometria), jediného svojho druhu v strednej a východnej Európe, na s nami kooperujúcom pracovisku v Prahe, v Hudobnom štú­diu Akadémie múzických umení. Naša práca je dotvorená v úzkej spolupráci so známymi výrobcami hudobných nástrojov v Českej republike ako Petrof - Hradec Králové alebo Dick - fine tools konkrétne p. Povolný, a takisto na Slovensku, medzi ktorých patrí skúsený majster husliar Ing. Juraj Vančík ako aj sláčikár Peter Richtárik. V rámci štúdia priestorovej akustiky kooperujeme so Stavebnou fakultou STU v Bratislave s prof. Petrom Tomašovičom, odborníkom na stavebnú a priestorovú akustiku.

V súčasnosti už dobehol starý systém štúdia na TU vo Zvolene a postupne sa prechádza na nový troj­stupňový systém vysokoškolského štúdia (bakalár - inžinier - doktor), ktorý započal školským rokom 2005/06. Podľa nového systému štúdia bude odborné zameranie Hudobné nástroje fungovať i naďalej, výuka našich predmetov prebehia pod inými bakalárskymi alebo inžinierskymi štúdijnými programami na Drevárskej fakulte . Po ukončení inži­nierskeho štúdia je možné pokračovať v začatej práci v doktorandskom t.j. v treťom stupni vysoko­školského štúdia v externej alebo internej forme na Pracovisku fyzikálnej a hudobnej akustiky.

Novým záujemcom o štúdium v odbornom zameraní "Hudobné nástroje" na Drevárskej fakulte Technickej uni­verzity vo Zvolene, odporúčame podávať prihlášky do 1. ročníka na bakalárske štúdium v študijnom programe "Drevárske Technológie". Počas štúdia v tomto štúdijnom programe bude možné si vybrať z povinne voliteľných alebo voliteľných predmetov, prostredníctvom ktorého budete prepojení a usmer­ňovaní v rámci orientácie  zamerania Hudobné nástroje. Samozrejme počas bakalárskeho trojročného štúdia je možná korektná spolupráca s Pracoviskom fyzikálnej a hudobnej akustiky, a tým aj praktická realizácia vašej tvorivej činnosti v tomto odbore, ako napr. vypracovanie úspešných bakalárskych prác. V 4. a 5. ročníku počas inžinierského štúdia inžinierskeho odboru sa stávate plnoplatnými členmi nášho pracoviska a môžete riešiť diplomové práce na danú tému v oblasti hudobných nástrojov či priestoro­vej akustiky.

Predmetom širšieho záujmu štúdia v odbornom zameraní "Materiál - Akustika - Priestor" je plánované okrem štúdia výroby hudobných nástrojov aj štúdium priestorovej a stavebnej akustiky, meranie hluku v životnom a v pracovnom prostredí ako aj riešenie príbuz­ných problémov súvisiacich s akustikou napr. reproduktorových sústav, čiže kompaktné štúdium akus­tiky v nadväznosti na materiál a priestor. V rámci dohodnutej spolupráce s domácimi a zahraničnými pracoviskami sa darí vytvoriť vhodné zázemie pre riešenie problémov akustiky v praktickom živote plnom neuveriteľných vibrácií.

Pracovisko fyzikálnej a hudobnej akustiky na DF TU vo Zvolene je vybavené najmodernejšími experimentálnymi a certifikovanými meracím aparátmi:

1) MEARFA - vlastnosti materiálov
2) VIBROVIZER - vlastnosti materiálov, ladenie dosiek hud. nástrojov
3) Platforma B&K PULSE spolu so softwarom PULSE LabShop
4) Ručný analyzátor zvuku od firmy B&K Typ 2270 - hluk v prostredí
5) Softvér DIRAC a všesmerový zdroj zvuku - priestorová akustika
6) Impedančná trubica  B&K typu 4206
7) Osciloskop PicoScope USB
8) Laserový vibrometer LaserPoint LP01

História:

Zriadenie tohto odborného zamerania sa ukázalo ako aktuálne okrem iného na základe zváženia nasledovných skutočností:
- Slovensko je krajina, ktorú možno nazvať bohatou na suroviny, potrebné k výrobe hudobných nástrojov. Najmä drevo, ako azda najdôležitejší materiál na daný účel, sa vyváža (so striedavým úspechom) do zahraničia vo forme suroviny. Vývoz tejto suroviny, resp. obchod s drevom vhodným na výrobu HN nie je koordinovaný, čím dochádza k značným ekonomickým stratám, t.j. nižšiemu stupňu zhodnotenia dreva. Táto skutočnosť vyžaduje prípravu vysokokvalifikovaných odborníkov – absolventov technicko-univerzitného štúdia.
- Hudobné nástroje možno označiť za nadštandardný výrobok z hľadiska pomeru vložená (vysokokvalifikovaná) práca / spotrebovaný materiál.
- Drevárske inžinierstvo predstavuje vhodný základ pre takéto štúdium. Absolvent zamerania HN má väčšiu pridanú hodnotu ako inžinier uplatňujúci sa v drevárskom priemysle.
- Výroba i hra na hudobných nástrojoch do značnej miery prispievajú ku kultivovanosti národa.
 

 > >  učebné osnovy zamerania Hudobné nástroje pre 4. a 5. ročník (1998-2008) < <

Prví absolventi zamerania Hudobné nástroje:
Marcela Bongová - Včela
Daniel Henček - Dany
Kamil Kucian - Kimil
Ctibor Šturc - Truhlík
Martin Čulík - ViolonČulo, ČuLo
Miro Zajak - Felda
Luboško Chochula - Šablónka

Druhí absolventi zamerania Hudobné nástroje:
Elena Laciaková - Princesa
Miroslav Halmo - Mirec, Miri, Forester`son - Forest
Martin Okel - Oko
Michael Gábriš - Cimbal, Koškár, Robo, Potápač, Ludo, Moriak
Peter Kiska - Kišo, Gaťkoš, Dodo
Rastislav Igaz - Igi, Igec
Peter Petrovič - PP
Marcel Mihok - MM

Tretí absolventi zamerania Hudobné nástroje:
Lucia Slašťanová - Lucka, Slašťa
Peter Horčin - múdry
Vladimír Gubriansky - pekný
Stanislav Košúth - šikovný
Tomáš Savčenko - Savčo

Štvrtí absolventi zamerania Hudobné nástroje:
Štefan Majzeľ - Dylan
Miroslav Virág - systém
Marek Kunštár
Michal Jelínek - Jelo
Peter Kajánek - Kajco

Piati absolventi zamerania Hudobné nástroje:
Miroslav Danihel
Rastislav Klačanský
Peter Kičák - Kyxo

Šiesti absolventi zamerania Hudobné nástroje (poslední v starom systéme štúdia):
Martin Jedovnický
Gustáv Niepel
Vladan Odstrčil
Igor Babiak

 
© Martin Čulík - Acoustics.sk 2015 / info [zavináč] acoustics.sk / All rights reserved